งานบริการวิชาการ##รางวัลอาจารย์ดีเด่น ด้านบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเป็นที่ประจักษ์ต่อชุมชน ประจำปีการศึกษา 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ ในพิธีไหว้ครู วันที่ 22 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมพุทธรักษาอาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น