ผศ.ดร.ฟ้าประทาน เติมขุนทด หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา นายยศวริศ กิเลน นายกองค์การบริหารนักศึกษา และ นายณัฐพล แมนไธสง ประธานสภานักศึกษา เข้าร่วมการสัมมนาสร้างเสริมศักยภาพการควบคุมยาสูบ เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายในเชิงรุก เขตสุขภาพที่ 7 และเขตสุขภาพที่ 9 ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ความคิดเห็น