ผศ.ดร.ฟ้าประทาน เติมขุนทด หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา ภาคปกติ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง การดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักศึกษาที่กู้ยืม กยศ. กรอ. วันที่ 17 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมช่ออินทนิล ชั้น 2 อาคารอเนกคุณาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น