วันที่ 12-16 มิถุนายน 2566 สภานักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย นายณัฐพล แมนไธสง ประธานสภานักศึกษาภาคปกติ คณะกรรมการดำเนินงานและกองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรม SC.BRU Soft Skill ณ ห้องประชุมโกวิท เชื่อมกลาง อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 12-16 มิถุนายน 2566 โดยแบ่งนักศึกษาเข้าร่วมในแต่ละวัน ดังนี้
วันที่ 12 มิถุนายน 2566 คณะครุศาสตร์
วันที่ 13 มิถุนายน 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่ 14 มิถุนายน 2566 คณะวิทยาการจัดการ
วันที่ 15 มิถุนายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์
วันที่ 16 มิถุนายน 2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการทำงานเป็นหมู่คณะด้วยความรู้รักสามัคคี อีกทั้งเป็นการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดความสร้างสรรค์ อันเป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาโดยตรง ซึ่งการจัดกิจกรรมมีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และสะท้อนปัญหาที่พบในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นการเรียนรู้ระบบกิจกรรมของนักศึกษา ซึ่งมีคณาจารย์และผู้นำนักศึกษาได้ร่วมกระบวนการนี้ด้วย 🙏🏻💜💛

ความคิดเห็น