โครงการอบรม การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดเก็บระบบประปา ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 19-20 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น