ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเตรียมการนำเสนอความคืบหน้าของขั้นตอนการดำเนินโครงการฯ ในที่ประชุม (ทปอ.) วันที่ 1 กรกฎาคม 2566

 

 

ความคิดเห็น