เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การพัฒนาบุลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าตำแหน่งที่สูง” รุ่นที่ 3
วันที่ 16 มิถุนายน 2566 ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคาร 15

ความคิดเห็น