เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เข้าร่วมกิจกรรม RJ38 แอปรวมสินค้าชุมชนทั่วไทย ราชภัฏร่วมพัฒนาเพื่อสินค้าชุมชนยั่งยืน เปิดประสบการณ์ใหม่ ในการพัฒนาสินค้าชุมชนยั่งยืน

ความคิดเห็น