เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 – 16.30 น.  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Update Oxygen Therapy for Newborns นับว่าเป็นครั้งแรกของการจัดการอบรมที่ประสบความสำเร็จมาก…เราเป็นวิทยากรด้วยนะ…

 

ความคิดเห็น