เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ทำให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น

ความคิดเห็น