เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ข้าพเจ้าและนักศึกษาเวรประจำวันได้ตรวจหอพัก เพื่อดูแลความเรียบร้อย ฝึกการดูแลนักศึกษาที่ป่วย ฝึกความรับผิดชอบ และจิตอาสาให้กับนักศึกษา แบบอย่างที่ดี ดีกว่าคำสอน

ความคิดเห็น