คณาจารย์สาขาวิชาศิลปศึกษา ประกอบด้วย ผศ.อโศก ไทยจันทรารักษ์ ผศ.ทรงเกียรติ สมญาติ อาจารย์ประภาสไชยเขตร และอาจารย์ภู่กัน เจ๊กไธสง ได้ร่วมส่งผลงานศิลปะร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม กลุ่มศิลปินเมืองแปะครั้งที่ 11 “ศิลปเพื่อมวลมนุษยชาติ” มีพิธีเปิดในวันที่ 10 มิถุนายน 2566 โดย นางแสงเพชร ลำไธสง วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น. ของทุกวัน ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน – 10 สิงหาคม 2566 ณ หอศิลป์ครูตึ๋ง บ้านขุนสมาน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยนิทรรศการนี้จะสัญจรมาจัดที่หอศิลป์ราชภัฏบุรีรัมย์ สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในช่วง 11 สิงหาคม ถึง 10 กันยายน 2566

ความคิดเห็น