วันเสาร์ ที่10 มิถุนายน 2566 ปฏิบัติหน้าที่ล่ามภาษาจีน ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา2566  ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น3 อาคาร15

 

ความคิดเห็น