8 มิถุนายน 2566 ณ อบต.กลันทา อ.เมืองบุรีรัมย์BRUpad2023 | ##สำรวจศักยภาพชุมชนตำบล โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |||||
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
– กิจกรรมสำรวจศักยภาพตำบลกลันทา อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น