สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรม โครงการค่ายวิชาการไอที: (IT BRU CAMP) การพัฒนา IoT ด้วยบอร์ด NodeMCU ESP8266 วันที่ 3 มิถุนายน 2566

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพอาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ, ห้องข่าว และ ข้อความไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ความคิดเห็น