ร่วมเวียนเทียนในวันวิสาฆบูชา ประจำปี 2566 ณ ลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 3 มิถุนายน 2566

ความคิดเห็น