สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะครุศาสตร์  และกลุ่มวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดประชุมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคการศึกษา 1 / 2566   มีการชี้แจงถึงแนวทางในการดำเนินงาน และกิจกรรม  ตลอดจนรูปแบบวิธีการสอนที่เหมาะสมกับสภาพการปัจจุบัน   พร้อมทั้งการจัดทำเค้าโครงการสอน มคอ. 3   การรายงานผลกิจกรรม ในภาคการศึกษาที่ผ่านมา  ในการวางแผนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายในปีต่อไป

ความคิดเห็น