วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 เข้าร่วม PLC ความก้าวหน้าคลิปการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ของครูตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 6 ในสายนิเทศ ผ่านทาง MS Teams

ความคิดเห็น