ประชุมคณาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2566
วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร 1 ชั้น 2 อาคารสิริวิชญากร
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น