งานพัฒนาภาษา สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดสอบ Pre-test ปรับพื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ทั้งในรูปแบบ Paper-based และ Computer-based ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566

   

ความคิดเห็น