สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูนิเทศก์ และครูพี่เลี้ยง ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา

ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องโกวิทเชื่อมกลาง อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น