วันที่ 21-23 พฤษภาคม 2565 เข้ารับการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพและออกแบบหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้สู่สมรรถนะ (Outcome-based Education : OBE) ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น