เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อบัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ คือ อาจารย์กนิษฐา จอดนอก เป็นโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง จิตบริการ หมายถึง มีหัวใจเป็นผู้ให้บริการ จิตอาสาและเอื้ออาทร และค่านิยมหลักองค์กร (Core Value) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ “มีวิสัยทัศน์ ซื่อสัตย์สุจริต จิตอาสา พัฒนาสังคม” เราสร้างนักศึกษาให้มีจิตอาสาตั้งแต่เริ่มเข้ามาในรั้วคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งเป็นสมรรถนะของชั้นปีที่ 1

ความคิดเห็น