วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เข้าร่วมโครงการจากพี่สู่น้องปรองดองสามัคคี ไมตรีครุศาสตร์ สู่การเป็นวิศวกรสังคม ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ เพื่อให้รู้จัก ทำความเข้าใจกับวิศวกรสังคมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กับรุ่นพี่

 

ความคิดเห็น