เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ” การเพิ่มศักยภาพการสอนการวัดและการประเมินผลผ่านระบบ BRU LMS สำหรับอาจารย์สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป” 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 08:00-16:30 น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 17/213 อาคาร นวัตปัญญา (อาคาร17) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น