เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 บทบาทหน้าที่ที่สำคัญคือ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วิพากษ์เกรด ซึ่งคณะ ฯ ของเราจัดทำเป็นประจำทุกภาคการศึกษา เพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ อีกบทบาทหน้าที่ที่สำคัญ

ความคิดเห็น