ผศ.ดร.ฟ้าประทาน เติมขุนทด ได้นำนักศึกษาภาคปกติ และ ภาค กศ.บป. จัดกิจกรรมสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านหนองมะค่า หมู่ 12 ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น