ผศ.ดร.ฟ้าประทาน เติมขุนทด ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษางานวิจัย ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือการสร้างคำถามสัมภาษณ์เชิงลึกโครงการวิจัย “นวัตกรรมสังคมด้านพฤฒพลังในการพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุในพื้นที่รับผิดชอบของ สสว.4” วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet จัดโดย สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4 กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ

ความคิดเห็น