เมื่อวันที่ 19พค66 ประชุมวางแผนกิจกรรมส่งเสริมทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาพยาบาล ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อบัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 เป้าหมายคือให้นักศึกษาผ่านภาษาอังกฤษ เกิดทักษะภาษาอังกฤษต่อเนื่อง

ความคิดเห็น