วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เป็นวิทยากรในหัวข้อ “การพัฒนาความเป็นผู้นำนักศึกษากับการพัฒนางานกิจกรรมองค์รวมอย่างสร้างสรรค์” ของโครงการพัฒนาผู้นํานักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร 1 อาคารสิริวิชญากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งจัดโดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิชาชีพครู เพื่อให้ผู้นำนักศึกษา คณะครุศาสตร์ได้รับความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการบริหารโครงการและจัดกิจกรรมตามหลัก PDCA

ความคิดเห็น