ประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการ อพ.สธ งบ 2566 ในวันที่ 15 พ.ค 66 เวลา 10:00 ณ ห้องประชุมวิจัย

สำนักงานบริการทางวิชาการ จัดประชุมนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ ห้องประชุมวิจัย 1 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิสมัย ประชานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น เป็นประธานในการประชุม

ความคิดเห็น