กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2566

ความคิดเห็น