เมื่อวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาทุกคณะ ซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับเกียรติให้เป็นหน่วยปฐมพยาบาล นักศึกษามีจิตอาสา และปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ

ความคิดเห็น