เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 วันพยาบาลสากล เป็นวันที่เราได้ออกให้บริการวิชาการและงานวิจัย ซึ่งมีทีมงานร่วมกิจกรรม คือ ผศ.กิตติศักดิ์ นามวิชา และอาจารย์ฉวีวรรณ ยอดอินทร์ อาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บริการวิชาการเรื่อง การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย และการป้องกันโควิดในเด็กปฐมวัย และงานวิจัยในโครงการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยได้รับความร่วมมือจากท่านผู้อำนวยการฯ สุวรรณีย์ อินทา คุณครู ผู้ปกครอง และเด็กในศูนย์ ฯ  ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณ ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ และขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารที่สนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดบริการวิชาการและงานวิจัยในครั้งนี้

ความคิดเห็น