ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2566

ในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร 3 สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศคณะ และเตรียมกิจกรรมอบรมผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2566

 

ความคิดเห็น