วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 เข้าร่วม PLC คัดเลือกตัวแทนนำเสนอการเขียนแผนการเรียนรู้ด้วยการบูรณาการระหว่าง TPCK, CLIL, PBL และ CBL ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams สำหรับนำเสนอในห้องรวมในวันที่ 7 พฤษภาคมนี้

ความคิดเห็น