วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2566 โครงการปฐมนิเทศและสัมมนานักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ช่วงเช้า ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นโครงการเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตนในสถานศึกษาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ซึ่งจะช่วยให้การฝึกมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นไปตามเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนดและช่วงบ่ายพบปะ พูดคุย ตรวจเครื่องแต่งกายนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ณ อาคาร 19 ชั้น 4

ความคิดเห็น