การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้และพัฒนาการเรียนการสอน และงานในหน้าที่ครู   เพื่อสร้างสรรค์และแก้ปัญหาในกระบวนการทำงาน โดยมีครูพี่เลี้ยง  อาจารย์นิเทศ และผู้บริหารสถานศึกษา เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เสริมสร้างลักษณะที่ดีของครูและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพให้แก่นักศึกษา
2. ให้นักศึกษาได้เรียนรู้งานในหน้าที่ครูอย่างแท้จริงจากการปฏิบัติด้วยตนเอง
3. นักศึกษานำทฤษฎีที่เรียนรู้ไปปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถและเหมาะสม
4. นักศึกษารู้จักตนเองพัฒนาชุมชนและมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อชุมชน
5. สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน และนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียนของตนได้อย่างเป็นระบบ

ความคิดเห็น