ประชุมเพื่อร่วมดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ระยะ 5 ปี

พ.ศ. 2566-2570 ในวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ

 

 

 

ความคิดเห็น