เข้าร่วมโครงการ หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นนักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ (ABC Academy)
วันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 13.30 – 16.30 น.

13.30 – 13.50 น. ที่มาและความสำคัญของการพัฒนานักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ (Area Based Research Manager) โดย ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ประธานคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาการขับเคลื่อนวิทยสถาน “ธัชภูมิ” เพื่อการพัฒนาพื้นที่
13.50 – 14.00 น. บทบาท สกสว. กับการสนับสนุนหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างระบบนิเวศน์วิจัยของประเทศ
โดย รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
14.00 – 14.40 น.  TED Talks : กล้าพันธุ์มหาวิทยาลัยสู่นักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่
โดย นักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่หน่วย บพท.

Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/81455040575?pwd=UFBFa05WbTR1ZEYwc25OZ1dJQXJsdz09

Meeting ID: 814 5504 0575
Passcode: 191546

ความคิดเห็น