✅โครงการอบรม “การจัดทำลายมือชื่อดิจิทัล
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์”
📌ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หงส์พันธ์ ชั้น 2 อาคารนวัตปัญญา
เพื่อฝึกอบรม ทำให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย ได้เข้าใจถึงขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติ ในระบบ
เพื่อนำไปใช้งานในหน่วยงานต่อไป

ความคิดเห็น