โครงการประกวดอาคารและแม่บ้านประจำอาคารอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี2565

ตามที่งานอนุรักษ์พลังงานได้จัดโครงการประกวดอาคาร และแม่บ้านประจำอาคารอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ประจำปีงยประมาณ 2565

โดยมีอาคารเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 26 อาคาร นั้น คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานได้ตัดสินการประกวดตามเกณฑ์การประเมินเรียบร้อยแล้ว

ผลการประกวดอาคารอนุรักษ์พลังงานดีเด่นและแม่บ้านประจำอาคารอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565 มีดังนี้

-รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อาคารคณะวิทยาการจัดการ

-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่1 ได้แก่ อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา

-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่2 ได้แก่ อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร

-รางวัลชมเชย อันดับที่1 ได้แก่ กลุ่มอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

-รางวัลชมเชย อันดับที่2 ได้แก่ กลุ่มอาคารคณะวิทยาศาสตร์

-รางวัลชมเชย อันดับที่3 ได้แก่ กลุ่มอาคารคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

และมอบรางวัลโดย รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในงานกิจกรรม วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ในวันที่ 10 เมษายน 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น