ร่วมงานเปลี่ยนผ้าอังสะ พระพุทธสัพพัญญูสุคโต เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ และร่วมอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย วันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานที่ประดิษฐานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต

ความคิดเห็น