คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิทยบริการ
เข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
ในวันที่ 10 เมษายน 2566
ณ บริเวณลานไทร อาคารบ้านเรือนไทย ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น