กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ |||||||
ในวันจันทร์ที่ 10 เมษยายน 2566 เวลา 11.00 น. ณ ลานประดิษฐานพระสัพพัญญู สุคโตและอาคารเรือนไทย มรภ.บร. นำโดย รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฯ งานบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร พนักงานและเจ้าหน้าที่ร่วมงานสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

ไฟล์แนบ

กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
jpg กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ขนาดไฟล์ 72 KB | จำนวนดาวน์โหลด 32 ครั้ง

jpg กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ขนาดไฟล์ 109 KB | จำนวนดาวน์โหลด 33 ครั้ง

jpg กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ขนาดไฟล์ 80 KB | จำนวนดาวน์โหลด 31 ครั้ง

jpg 4

ขนาดไฟล์ 58 KB | จำนวนดาวน์โหลด 36 ครั้ง

ความคิดเห็น