ร่วมกิจกรรม วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ วันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2566 ณ ลานประดิษฐานองค์พระพุทธสัมพัญญูสุคโต และอาคารบ้านเรือนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น