วันที่ 4 เมษายน 2566 ช่วงเช้ามีภารกิจลงพื้นที่ เตรียมพื้นที่วิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในช่วงบ่ายประชุมรายงานความก้าวหน้าวิศวกรสังคม และปฏิทินกิจกรรมของกิจการนักศึกษา ปี 2566 และตอนเย็น  Big cleaning หอพักราชพฤกษ์ 4 ขอบขอบพระคุณคณาจารย์ที่รับผิดชอบหอพัก และนักศึกษาจิตอาสาที่ทุ่มเททำความสะอาดหอพักนะคะ จิตอาสาเป็นอัตลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ เราจึงต้องมีการบ่มเพาะให้นักศึกษาเกิดคุณลักษณะที่สำคัญ

ความคิดเห็น