วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09:00-16:00 เข้าร่วมร่วมฟังโครงการสัมมนาการวิจัยด้านภาษาจีน ในสถาบันอุดมศึกษา (รูปแบบออนไลน์) ที่จัดขึ้นโดย สถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวิทยา 4 ท่านคือ

รองศาสตราจารย์ ดร. เมชฌ เมธจิรนนท์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ศาสตราจารย์ ดร. Wang baohua มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ประเทศจีน

รองศาสตราจารย์ ดร. กนกพร นุ่มทอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร. Lu xiaoqin มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี ประเทศจีน

 

 

 

 

 

ความคิดเห็น