วันที่ 25-26 มีนาคม 2566 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาครูตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2565 ชั้นปีที่ 5 (รหัส 61) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นครูมืออาชีพ โดยมีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นเจ้าภาพ

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม เป็น นิสิต/นักศึกษาในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 326 คน มาจาก 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งกิจกรรมแบ่งเป็น 2 วัน

  • วันที่ 25 มีนาคม 2566 เป็นการบรรยาย/แบ่งกลุ่มปฏิบัติการในหัวข้อเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่าย การเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ทักษะความรู้ด้านการเงิน ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การปฐมพยาบาลและการรักษาสุขภาพ

 

  • วันที่ 26 มีนาคม 2566 แบ่งกลุ่มนำเสนอ “การจำลองปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนและการแก้ไขปัญหาโดยการใช้นวัตกรรม” ซึ่งได้รับหน้าที่เป็นวิทยากรในกลุ่มย่อยที่ 6 กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษาและวิชาดนตรี ร่วมกับ อ.สมพงษ์ มณีศักดิ์ประเสริฐ อ.กฤษณณัฐ  หนุนชู จาก มรภ.สุรินทร์และ ผศ.ดร.เศวตาภรณ์ ตั้งวันเจริญ จาก มรภ.อุบลราชธานี และช่วงบ่ายศึกษาดูงาน ณ หมู่บ้านช้าง ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์

ความคิดเห็น