อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริม สืบสาน รักาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพื่อการบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ให้บริการของคณะวิทยาศาสตร์ (โครงการยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566)

 

ความคิดเห็น